header image
 

De Putten

Er bestaat zoet, zout en brak water. Brak water is zoutig water, echter het is wat minder zout dan zeewater. Brak water zit boordevol met voedingsstoffen en is daardoor hoogst interessant voor vogels. Een belangrijk Nederlands brakwatergebied voor vogels is het natuurgebied De Putten.

 

In de Putten zijn heel veel meeuwen te spotten.

 

De Putten ligt aan de polderkant van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en is in het midden van de 19de eeuw ontstaan. Het water van De Putten is brak omdat het regenwater zich vermengd met zout kwelderwater. Feitelijk bestaat het gebied De Putten uit kleiputten die ontstaan zijn bij de aanleg van de dijk op de huidige locatie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. De dijkbouwers gebruikten de klei om de dijk te bouwen en te verstevigen. De Putten is ongeveer 600 hectare groot en omvat graslanden en plassen.

Vogeleldorado

De Putten is voor vogelspotters en vogelaars een extreem aantrekkelijk gebied. Het is een favoriet vogelkijkpunt bij vogelaanbidders. Op ieder moment van de dag staan de vogelliefhebbers met camera’s, telelenzen en verrekijkers langs het gebied opgesteld om de bewegingen van de gevleugelde vrienden te bekijken. In de waterpartij van De Putten zijn voor vogels verschillende eilandjes aangelegd, zo ligt aan de noordkant het schelpeneilandje. Op het schelpeneilandje zijn medio mei volop grote sterns en visdieven te zien.

De Putten is een belangrijke foerageer- en rustplaats voor doortrekkers in het voor- en najaar. Het stikt er dan van de steltlopers zoals rosse grutto’s, bonte strandlopers, zwarte ruiters en tureluren. Wilde eenden, kuifeenden, pijlstaarten, smienten, krakeenden, bruine kiekendieven, torenvalken en buizerds zijn ook volop in het Noord-Hollandse natuurgebied te spotten. Kluten, zilvermeeuwen, kokmeeuwen en visdieven zijn voorbeelden van vogelsoorten die niet alleen in het gebied hun maagjes vullen, maar die er ook broeden.

Ook gedurende de winter kun je met een gerust hart naar natuurreservaat De Putten togen. Er zijn dan heel veel fladderaars te spotten zoals rietgorzen, baardmannen, blauwe kiekendieven, smellekens, slechtvalken, wintertalingen, nonnetjes, brilduikers, roodkeelduikers, alken, zeekoeten, patrijzen, geelpootmeeuwen, grote burgemeesters, zwartkopmeeuwen, houtsnippen, lepelaars, grauwe ganzen, rotganzen en witbuikrotganzen. Naast de grote variatie aan vogels, leven er in De Putten ook andere diersoorten zoals bruine ratten, hermelijnen, amfibieën en insecten.

Bedreiging 

De toekomst van De Putten is onzeker geworden, doordat er aan de zeekant van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering in 2015 een strand en duinen zijn opgespoten en aangelegd. Dit in het kader van een verhoging van de veiligheid voor de mensen achter de dijk. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering was altijd al een zwakke schakel aan de Nederlandse kust.

Het feit dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op deze manier versterkt is, heeft waarschijnlijk wel consequenties voor De Putten. Het is de verwachting dat de hoeveelheid zout kwelderwater hierdoor gaat afnemen. Als er minder zout kwelderwater aanwezig is, zal er ook minder brak water ontstaan na vermenging met regenwater in De Putten. Uiteindelijk zal hierdoor De Putten ook minder voedselrijk worden voor vogels. Gelukkig is men nu al aan het nadenken over oplossingen om dit probleem aan te pakken. Het is zeer aanbevelenswaardig om gedurende het verblijf in Egmond aan Zee, De Putten te bezoeken, zeker als je een vogelliefhebber bent.